Adatvédelem, adatkezelés

Adatvédelmi nyilatkozat

Lénárd Viktória e.v. nyilatkozza, hogy az általa www.victorialenard.com weboldalon üzemeltetett Webshopon történő vásárlás folyamán megadott személyes adatokat kizárólag a webshopon leadott megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja.

Továbbá Lénárd Viktória e.v. nyilatkozza, hogy a Vásárló adatait harmadik fél részére nem adja át. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez, a szállítás során szükséges futárszolgálat igénybevétele harmadik személy részére a Vásárló adatai átadhatók. A megrendelés teljesítése során igénybevett harmadik személyek a Lénárd Viktória e.v. által átadott adatokat semmilyen formában nem jogosultak felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga

Kijelentem, hogy Lénárd Viktória e.v. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A www.victorialenard.com honlap formai megjelenése és tartalma – nemzetközi és magyar jogszabályoknak megfelelően – szellemi tulajdon védelme alatt áll.

A Webshopban megvásárolható termékek valamint a honlapon megjelent fényképek, képek, grafikák, tervezői rajzok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői jogi védelme alatt állnak.

Az a személy, aki a Webshopban regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadja, annak minden pontjával teljes mértékben egyetért.

Szolgáltató adatai

Szolgáltató neve: Lénárd Viktória egyéni vállalkozó

Szolgáltató nyilvántartási száma: 43049891

Szolgáltató székhelye: 3000 Hatvan, Bercsényi út 23.

Szolgáltató telephelye: 3000 Hatvan, Iskola utca 12.

Szolgáltató adószáma: 67062508130

Nyilvántartásban vevő hatóság neve: Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatala

Szolgáltató elektronikus levelezési címe: lenardvic@gmail.com

Szolgáltató telefonszáma +36 209287632

Tárhely szolgáltató adatai

A tárhely-szolgáltató neve: Hostinger International Ltd.

A tárhely-szolgáltató címe: 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaca, Cyprus

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: office@hostinger.com

A tárhely-szolgáltató weboldala: www.hostinger.com

Jogorvoslat

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy tájékoztassa személyes adatai kezeléséről, a hibásan vagy hiányosan felvett adatokat helyesbítse vagy személyes adatait törölje, zárolja.

Vásárlónak joga van tiltakozással élnie személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató a Vásárló által tett tiltakozást kifejező kérelmet, annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja. Dönt a kérelem megalapozottságáról és döntését írásban közli a kérelmet előterjesztő Vásárlóval.

Amennyiben a Szolgáltatónak azt állapítja meg, hogy a kérelem megalapozott az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Vásárló Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, eljárását vitatja, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az adatkezelő Szolgáltató esetleges adatvédelmi és adatkezelési szabályokat sértő eljárása, egyéb jogsértése ellen Vásárló panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
  Telefon: +36 -1-391-1400
  Fax: +36-1-391-1410
  E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Jelen adatvédelmi szabályzatban, nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései az irányadóak.